7.00-8.00  Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne

8.00-8.45  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne

8.45-9.00  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00-9.30 Śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.30-10.30  Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego

10.30-11.45  Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia  kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

11.45-12.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00-12.30 Obiad ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami

12.30-13.00  Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne „Spotkanie z książką” głośne czytanie dzieciom

13.00-15.00 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne. Zajęcia dodatkowe

15.00-15.30 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek

15.30-16.15 Zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci

16.20 Drugi podwieczorek